stalkerai, opowiadania

3 teksty (opo­wiada­nia) – auto­rem jest stal­ke­rai.

Edukacja seksualna

Sta­ry był... Ciągle pi­jany. Uwiel­biał nas, łowienie ryb i chędożenie. Wszędzie znał jakąś ko­bietę, żeby nie po­wie­dzieć do­sad­niej. W przyd­rożnym barze - piw­ko na koszt fir­my. U mecha­nika - opłata tyl­ko za [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 28 stycznia 2019, 11:15

RGB

Pat­rzyłem jak od­ra­bia lek­cje na podłodze, śledząc kątem oka re­por­taż BBC. Co ja­kiś czas pod­su­wałem mu ka­wałek owo­cu pod nos, przysłaniając wszys­tko in­ne, drażniąc z lek­ka. Pi­sał śred­nio sta­ran­nie, łącząc krop­ki w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 31 marca 2017, 22:53

Prolog

Ćwierć wieku te­mu nic nie było. Trze­ci świat, pod dy­wanem des­ki, drew­niany wycho­dek za do­mem - wstyd przed nadziany­mi kum­pla­mi z blo­ku, arys­tokracją PGR-u. Było tyl­ko mnóstwo dzieci - wy­daje się to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 14 marca 2017, 23:48
stalkerai

Terapia przez pisanie, pisanie przez terapię.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 lutego 2019, 16:56stalkerai do­dał no­wy tek­st Kolej rzeczy

16 lutego 2019, 16:39stalkerai sko­men­to­wał tek­st Pola

16 lutego 2019, 16:37stalkerai sko­men­to­wał tek­st proza życia poety

14 lutego 2019, 15:14stalkerai do­dał no­wy tek­st Na ki­bola

14 lutego 2019, 14:13stalkerai do­dał no­wy tek­st Proza życia pod­niety

14 lutego 2019, 13:36stalkerai sko­men­to­wał tek­st Randez-vous

14 lutego 2019, 12:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Randez-vous

14 lutego 2019, 09:36stalkerai do­dał no­wy tek­st Randez-vous

11 lutego 2019, 08:40AMA sko­men­to­wał tek­st Pająk

10 lutego 2019, 12:18stalkerai do­dał no­wy tek­st Pająk